Regulamin

Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza

Postanowienia ogólne

 1. Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej.
 2. Nagrodę ustanawiają: spadkobiercy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, Miasto Gdynia, Stowarzyszenie Bractwo Kaphornowców i Fundacja Press Club.
 3. Nagroda jest przyznawana co roku za osiągnięcie z roku poprzedniego.
 4. Laureatem Nagrody może być osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 5. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.
 6. Nagrodę stanowią medal oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych (10000 zł).
 7. Jeżeli Laureatem Nagrody jest grupa osób fizycznych wówczas one same decydują o podziale Nagrody pomiędzy sobą.
 8. Kapituła może, przy okazji normalnego posiedzenia i głosowania, głosować za przyznaniem odrębnej Nagrody Specjalnej lub Nagród Specjalnych – np. za całokształt działalności, za specjalne wydarzenie w świecie żeglarskim, jako nagrody pośmiertnej. Taka nagroda nosić będzie nazwę „Nagroda Specjalna im. Kapitana Leszka Wiktorowicza za …”. Nagrodę Specjalną mogą stanowić medal, statuetka, plakieta lub kwota pieniężna. Wniosek może złożyć podczas posiedzenia Kapituły każdy Członek Kapituły a decyzja zapada zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga Przewodniczący Kapituły.
 9. Spadkobiercy Leszka Wiktorowicza zachowują prawa do wycofania z nazwy Nagrody nazwiska Leszka Wiktorowicza oraz rezygnacji z zasiadania w Kapitule Nagrody.
 10. Właścicielem praw majątkowych do Nagrody, w szczególności projektu medalu i logo Nagrody jest Miasto Gdynia.

Kapituła Nagrody

 1. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
  • przedstawiciel rodziny kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza,
  • dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Gdyni,
  • dwie osoby wskazane przez Kapitułę Bractwa Kaphornowców,
  • jedna osoba wskazana przez Prezesa Press Club Polska.
 2. Pierwszym przedstawicielem rodziny kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza w Kapitule Nagrody jest syn kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz. Przedstawiciel rodziny, podczas pierwszego posiedzenia Kapituły Nagrody z jego udziałem, wskazuje swego następcę na wypadek trwałej niemożności uczestniczenia w pracach Kapituły Nagrody. Zmianę decyzji co do następcy przedstawiciel rodziny może zgłaszać na każdym posiedzeniu Kapituły Nagrody.
 3. Kapituła wybiera ze swojego grona przewodniczącego większością głosów w obecności co najmniej czterech członków Kapituły.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły oraz przewodniczy jej obradom.
 5. Kapituła wyłania laureata Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej czterech członków Kapituły. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Kapituły.
 6. Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w danej edycji Nagrody, podejmując w tej kwestii uchwałę na zasadach określonych w pkt. 13.
 7. Kapituła podejmuje decyzje na podstawie Regulaminu Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
 8. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.
 9. Członkowie Kapituły z tytułu udziału w jej pracach nie pobierają wynagrodzenia.
 10. Członkowie Kapituły ani ich rodziny nie mogą być laureatami Nagrody.
 11. Zmian w Regulaminie Nagrody może dokonywać Kapituła w pełnym składzie większością 2/3 głosów.

Organizacja Nagrody

 1. Przewodniczący Kapituły podaje do publicznej wiadomości harmonogram bieżącej edycji Nagrody, w szczególności termin zgłaszania kandydatur, termin ogłoszenia laureata oraz datę uroczystości wręczenia Nagrody.
 2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Nagrody są:
  • osoby reprezentujące instytucje i organizacje zajmujące się wychowaniem morskim młodzieży i kształtowaniem świadomości morskiej,
  • członkowie Kapituły,
  • inne osoby (podmioty).
 3. Kandydatury do Nagrody zgłasza się pisemnie do Kapituły na adres Organizatora. Zgłoszenie winno obejmować nazwisko lub nazwę kandydata, uzasadnienie oraz dane kontaktowe (m.in. adres, telefon) kandydata i zgłaszającego.
 4. Prezydent Miasta Gdyni powierza organizację bieżącej edycji Nagrody osobie fizycznej lub prawnej, zwanej dalej Organizatorem i pokrywa jego koszty działania w zakresie i na zasadach określonych w odrębnie zawartej umowie organizacji.
 5. Do obowiązków organizatora należy:
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły,
  • protokółowanie obrad Kapituły,
  • stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, wykonywanie wszelkich czynności wynikających z bieżących prac Kapituły,
  • organizacja uroczystości wręczenia Nagrody, według scenariusza zatwierdzonego przez Kapitułę.